Algemene voorwaarden & Disclaimer

Warmtepompplein.nl geeft consumenten en/of zakelijke gebruikers de mogelijkheid informatie te verwerven over de technologie en de toepassingen van warmtepompen inclusief informatie over de fabrikanten en leveranciers van bronsystemen, warmtepompen, afgiftesystemen en regelapparatuur.

Aan het gebruik van deze website zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door het gebruik van deze site, in het bijzonder door berichten achter te laten, ga je onvoorwaardelijk akkoord met deze voorwaarden.


Informatievoorziening op deze website

Informatievoorziening op deze website. De informatie op Warmtepompplein.nl is verworven in nauwe samenwerking met, maar niet beperkt tot, de fabrikanten en leveranciers van eerder genoemde technieken. Hoewel Warmtepompplein.nl zich inspant om deze informatie te controleren op juistheid, kan zij niet garanderen dat alle informatie up-to-date en volledig is.

Verder zal de website ook informatie van de Rijksoverheid en andere instanties bevatten, die wij als grote meerwaarde zien voor de gebruikers van deze website. Echter ook hier kan Warmtepompplein.nl niet garanderen dat alle aangeleverde enen/of verwezen informatie up-to-date en volledig is.


Auteursrechten / Copyright Notice

Op de inhoud van deze pagina’s rust het auteursrecht van Warmtepomplein.nl. Gehele of gedeeltelijke overname van de inhoud in welke vorm dan ook is verboden, tenzij een dergelijke reproductie geschiedt op grond van de volgende toestemmingsvoorwaarden:

Toestemming tot kopiëren voor louter persoonlijk gebruik

  • Je mag gedeelten van de inhoud afdrukken of laden op een plaatselijke harde schijf voor persoonlijk gebruik.

Toestemming tot kopiëren voor beperkte doeleinden

  • Je mag gedeelten van de inhoud kopiëren ten bate van de persoonlijke informatie van individuele derde partijen, mits:
    • Je de website vermeldt als bron van de betreffende informatie; en
    • Je de derde partij in kennis stelt van deze gebruiksvoorwaarden en de derde partij instemt met naleving van die voorwaarden.

Deze toestemming tot kopiëren staat even wel niet toe dat de inhoud in zijn geheel of gedeeltelijk wordt opgenomen in een ander werk of in een andere publicatie in welke vorm ook zonder voorafgaande toestemming van Warmtepompplein.nl. Zonder beperkingen te stellen aan het voorgaande, mag geen enkel gedeelte van de website:

  • worden verdeeld of gekopieerd voor commerciële doeleinden; noch
  • worden gereproduceerd, doorgezonden of opgeslagen in of naar een andere website of een ander systeem voor elektronische raadpleging.

Warmtepompplein.nl is gerechtigd op elk moment de inhoud van deze website aan te passen of te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.

Het is niet toegestaan om met behulp van geautomatiseerde processen of software de gehele website of een substantieel deel daarvan op te vragen, of enige actie te ondernemen die het goed functioneren van de website aan kan tasten.


Onderhoud van de website

Warmtepompplein.nl heeft het recht om de website of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Warmtepompplein.nl zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden. Warmtepompplein.nl is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
Warmtepompplein.nl heeft het recht de website van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te aan te passen en om fouten te herstellen. Warmtepompplein.nl is daarbij niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door een aanpassing.


Aansprakelijkheid & vrijwaring

Warmtepompplein.nl is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook en onder welke naam ook, die mocht voortvloeien uit het gebruik van deze website.

Iedere aansprakelijkheid van Warmtepompplein.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

Warmtepompplein.nl is niet aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en schade wegens door Warmtepompplein.nl gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de overeenkomst vormt.

De gebruiker van de website vrijwaart Warmtepompplein.nl uitdrukkelijk van alle aansprakelijkheid en vrijwaart Warmtepompplein.nl ter zake van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de website.


Wijzigingen van de overeenkomst

Warmtepompplein.nl heeft het recht om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen met nieuwe voorwaarden. Deze wijzigingen of aanvullingen treden altijd met onmiddellijke ingang in.


Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Warmtepompplein.nl gevestigd is.

Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.


Algemene bepalingen

De door Warmtepompplein.nl ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door de tegenpartij.
Je dient in voorkomende gevallen Warmtepompplein.nl zo spoedig mogelijk te informeren over wijzigingen in naam-, adres- of contactgegevens die voor Warmtepompplein.nl relevant kunnen zijn.

Warmtepompplein.nl is gebouwd, is eigendom van de EnShared Groep, en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.